14 października 2020, Komentarze wyłączone

Czym jest ulga na złe długi i kiedy można z niej skorzystać?

Ulga na złe długi może zostać wykorzystana w przypadku braku zapłaty za fakturę przez wierzyciela. Jeśli minęło 90 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności, podatnik VAT może skorzystać z tego przywileju. Oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie musiał odprowadzać podatków od kwoty za  spóźnione płatności.

Ulga na złe długi w ryczałcie

Od 2020 roku takie same uregulowania zostały wprowadzone również w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne. Ulgę na złe długi w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych rozlicza się w zaliczce na podatek dochodowy za miesiąc, w którym wystąpiło prawo do odliczenia lub naliczenia kwoty za niezapłaconą fakturę.

Przychody podatnika opłacającego ryczałt mogą zostać zmniejszone o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta w miesiącu, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub rachunku lub w umowie. Dłużnik zalegający z płatnością ponad 90 dni, także uwzględnia tego skutki przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zobowiązany jest on do podniesienia podstawy opodatkowania.

Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby stosować ulgę na złe długi

  1. Dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego przez miesiąc poprzedzający złożenie zeznania podatkowego.
  2. Od daty wystawienia faktury, zawarcia umowy nie mogą upłynąć 2 lata.
  3. Dochody z działalności wierzyciela i dłużnika, którzy są stronami transakcji handlowej, musza być opodatkowane na terytorium Polski.

Ulga na złe długi u wierzyciela i dłużnika

Dłużnik

Dłużnik ma obowiązek do odpowiedniego zwiększenia podstawy opodatkowania o zobowiązanie, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty, zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku uregulowania zaległych płatności, dłużnik ma prawo do korekty zwrotnej w rozliczeniu za okres, w którym zobowiązanie zostało uregulowane.

Wierzyciel

Podatnik posiada prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania lub zwiększenia straty o wartość zaliczonych do przychodów wierzytelności, które nie zostały uregulowane w okresie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty wskazanego na fakturze. Zastosowanie ulgi na złe długi  należy wykazać w zeznaniu rocznym za rok, w którym upłynął 90 dniowy termin płatności faktury.

Ulga na złe długi przy sprzedaży – kiedy przysługuje prawo do jej skorzystania?

Prawo do korzystania z ulgi na złe długi przy sprzedaży przysługuje, gdy spełnione są następujące warunki:

  1. Upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu wierzytelności określonego w umowie lub na fakturze
  2. Sprzedaż została dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego, jako podatnik VAT czynny
  3. Sprzedaż została dokonana na rzecz nabywcy, który nie znajdował się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego, likwidacyjnego
  4. Na dzień poprzedzający dzień skorzystania z ulgi na złe długi wierzyciel i dłużnik są zarejestrowani, jako czynni podatnicy VAT
  5. Na dzień poprzedzający dzień skorzystania z ulgi na złe długi dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego, likwidacyjnego
  6. Od daty wystawienia faktury ( która dokumentuje wierzytelność) nie upłynęło więcej niż 2 lata, licząc od końca roku wystawienia faktury.
  7. Do dnia złożenia deklaracji z wykazaną ulgą na złe długi wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Jeśli szukasz biura rachunkowego lub kogoś, kto profesjonalnie zajmie się Twoją księgowością – skontaktuj się z nami – doradzimy i pomożemy dobrać najlepszą ofertę.