11 sierpnia 2021, Komentarze wyłączone

Jak określić wartość środka trwałego?

Czym są środki trwałe?

Środki trwałe to rzeczowe aktywa majątkowe, będące pełną własnością lub własnością współdzieloną przedsiębiorcy. Środki te są kompletne i nadają się do wykorzystania w toku jego działalności, a ich przeznaczenie jest dłuższe niż jeden rok. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że środki trwałe podlegają amortyzacji, dlatego zadaniem podatnika jest dokonanie ich wyceny, aby wybrać odpowiednią metodę amortyzacji.

Jakie są rodzaje środków trwałych?

Środki trwałe możemy podzielić na:

  • budynki, lokale, instalacje inżynieryjne wodne i lądowe,
  • nieruchomości, m.in. budynki, grunty, lokale uznawane za osobną nieruchomość,
  • środki transportu,
  • maszyny i urządzenia techniczne,
  • inne (inwentarz żywy).

Na czym polega określanie wartości środków trwałych?

Aby środki trwałe można było poddać jednej z metod amortyzacji, należy prowadzić ich ewidencję. Nie ma konieczności, aby w prowadzonej ewidencji uwzględniać środki poniżej 10 000 zł oraz nieruchomości i lokale mieszkalne, a także spółdzielcze prawa własności w jednym lub kilku lokalach użytkowych, których wartość początkowa jest uproszczona.

Pierwszym krokiem jaki musi wykonać przedsiębiorca jest określenie wartości początkowej danego środka, aby na jego podstawie ustalić podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Wycena znacznej liczby środków wykorzystuje prawo podatkowe i bilansowe, które mówi, że początkowa wartość środków trwałych jest ustalana w:

  • cenie wytworzenia – dla własnej produkcji,
  • wartości rynkowej,
  • cenie zakupu – dla środków trwałych zakupionych w Polsce oraz za granicą,
  • wartości szacunkowej, która nie przekracza ceny rynkowej.

Wartość początkową należy określić nie później niż miesiąc po przyjęciu środka trwałego do użytku. Po ustaleniu wartości początkowej można ją modyfikować jedynie po ulepszeniu środka trwałego, oraz w przypadku wcześniejszego ustalenia wartości początkowej niezgodnie z przepisami, a także w przypadku ponownej wyceny środków

Czym jest amortyzacja środków trwałych i czemu służy?

Istotą amortyzacji jest stopniowe podzielenie kosztów, które określają kolejne etapy wprowadzania do jednostki poszczególnych składników majątku. Pozwala na uwzględnienie w wydatkach tych pozycji, które podlegają odliczeniu od podatku, co w konsekwencji zmniejszy dochód i kwotę podatku.

Wszystkie przepisy dotyczące procesu amortyzacji są takie same zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych. Przedsiębiorca przeprowadzający amortyzację podlega szeregowi obowiązków przedstawionych przez ustawodawcę. Niespełnienie danych wymogów skutkuje brakiem możliwości dokonania amortyzacji, co może mieć poważne konsekwencje podatkowe, dlatego znajomość zasad w tym zakresie jest szczególnie istotna.

Kiedy rozpocząć amortyzację?

Amortyzacja musi mieć początek w kolejnym miesiącu , w którym dany środek został wpisany do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, i kończyć się, gdy wartość amortyzacji jest równa wartości początkowej tego środka.

Podstawowe metody amortyzacji

Metoda liniowa

Jest to podstawowa metoda polegająca na naliczaniu odpisów amortyzacyjnych według stawek przedstawionych w wykazie stawek amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego

Metoda degresywna

Polega ona na zwiększeniu stawek amortyzacyjnych dla maszyn i urządzeń należących do grup 3-6 i 8 klasyfikacji środków trwałych lub środków transportu (nie licząc samochodów osobowych), przy stawce podanej w wykazie stawek pomnożonej co najwyżej o 2, a następnie dokonywaniu odpisów od wartości początkowej środka pomniejszonej o dokonane w poprzednich latach odpisy.

Metoda jednorazowa

Istotnym elementem jest początkowa wartość środka trwałego. Opisane jest to w ustawach PIT i CIT. Przewidują one, że procesowi amortyzacji podlega środek trwały którego wartość na początku przekracza kwotę 10 000 zł. Jeżeli jednak wartość początkowa jest mniejsza lub równa 10 000 zł to dany element majątku nie jest wtedy zaliczany jako środek trwały. Istnieje jednak możliwość w której podatnik mimo że składnik majątku nie przekracza 10 000 zł może zgłosić go jako środek trwały. Wówczas podlega on amortyzacji jednorazowej