12 lipca 2021, Komentarze wyłączone

Kontrola sklepu internetowego przez fiskus

Ze względu na stosunkowo szybki rozwój działalności internetowych, organy podatkowe przykładają większą wagę do monitorowania tego rynku. Urzędnicy nie tylko poświęcają uwagę podejrzanym transakcjom, ale także losowo wybranym przedsiębiorcom czy właścicielom sklepów internetowych.

Kto może zostać skontrolowany przez fiskus?

Głównym przedmiotem zainteresowania administracji podatkowej są przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą. Z punktu widzenia systemu finansowego właściciele sklepów internetowych nie różnią się od innych przedsiębiorców i dlatego podlegają temu samemu systemowi kontroli. Przedsiębiorcy mogą zostać skontrolowani, aby sprawdzić czy wywiązują się ze swoich obowiązków podatkowych. Ważne jest to, że taka kontrola musi być prawie w każdym przypadku zapowiedziana. Wyjątkiem jest kontrola zwrotu VAT lub w przypadku, gdy pojawią się nieścisłości w dochodach.

Ponadto osoby fizyczne, w tym wykonujące działalność rejestrowaną, mogą podlegać kontrolom podatkowym. Ryzyko kontroli dotyczy osób, które prowadzą sprzedaż w sposób ciągły np. rękodzieła. Na te czynności nie jest wymagana rejestracja, jeśli sprzedaż tego typu produktów jest niska i nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. Problem pojawi się w przypadku przekroczenia określonego miesięcznego dochodu – wtedy należy uregulować niezapłacone podatki, w innym przypadku przedsiębiorca zostanie ukarany.

Co może skontrolować fiskus?

W momencie kontroli fiskusa największa uwaga skupia się na tym, czy przedsiębiorca terminowo i prawidłowo się rozlicza. W większości przypadków sprawdzona zostanie poprawność deklaracji i jej terminowe złożenie. Warto podkreślić, że fiskus nie kontroluje wszystkich aspektów prowadzenia działalności, tylko te wybrane – najczęściej weryfikację poprawności obliczeń podatku dochodowego lub sprawdzenie deklaracji VAT oraz ocenę kompletności kalkulacji należnego podatku lub poprawności odliczeń podatku naliczonego. Ponadto inspekcja obejmuje tylko czynności krótkoterminowe. Dokumenty z ostatnich 5 lat nie są w większości weryfikowane.

Najczęstsze błędy wykrywane przez fiskus

Dotychczasowe wyniki kontroli wskazały na uchybienia, które najbardziej niepokoją organy podatkowe przedsiębiorców działających w ich sieciach. Obejmują one:

  • zmniejszenie przychodów w celu uniknięcia obowiązku zakupu kas fiskalnych,
  • prowadzenie działalności nierejestrowanej ponad limity ustalone w tzw. rozporządzeniu o działalności nierejestrowanej,
  • odliczanie podatku VAT z faktur wystawianych przez podatników,
  • brak przedpłaty podatku dochodowego za rok bez potrąceń,
  • brak przechowywania dokumentów podatkowych.

Jak przebiega kontrola przeprowadzana przez fiskus?

Administrator zawiadamia przedsiębiorcę o terminie pocztą. Podatnicy są o tym powiadomieni na 7 dni przed planowanym terminem kontroli. Pismo od organu podatkowego musi również zawierać szereg szczegółów dotyczących kontroli, która zostanie przeprowadzona Śledczy mają prawo do kopiowania, filmowania i fotografowania dokumentów podatkowych w celu zebrania niezbędnych dokumentów. Mają również prawo do dokumentowania przestępstw skarbowych i dowodów.

Inspekcja kończy się wygenerowaniem protokołu kontroli wskazującego wszystkie wady i ich podstawę prawną. Podatnicy mają prawo do zakwestionowania raportu w terminie 14 dni od zakończenia dochodzenia.