7 kwietnia 2021, Komentarze wyłączone

SLIM VAT – podstawowe informacje

SLIM VAT (Simple Local and Modern VAT) to pakiet uproszczeń dotyczący podatku od towarów i usług. Rozwiązanie ma być ułatwione i przystosowane do potrzeb lokalnej specyfiki kraju. Wprowadzenie SLIM VAT-u miało na celu dostosowanie przepisów i norm prawnych do małych i średnich działalności.

Fundamenty SLIM VAT-u

Nowe rozwiązanie opiera się na 4 fundamentalnych podstawach. Zmiana przepisów ma odnosić się do ułatwienia rozliczania przez przedsiębiorców podatków od towarów i usług, przekształcenia w obrębie zwrotu podatku podróżnym, wprowadzania zmian a tle doprecyzowującym i uzupełniającym w odniesieniu do poszczególnych norm prawnych w podatku VAT.

Zmiany po wprowadzeniu projektu SLIM VAT pojawiają się w czterech obszarach:

  • łatwe fakturowanie,
  • uproszczenia dla eksporterów,
  • korzyści finansowe,
  • wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym.

Proste fakturowanie

Zmiana systemu fakturowania obejmuje rezygnację z formalnego warunku otrzymania potwierdzenia uzyskania faktury korygującej przez kupującego towar lub korzystającego z usług. W skład zmian dotyczących fakturowania wchodzi także wprowadzenie przepisów dotyczących sposobu rozliczania faktur korygujących – in plus – zakładających zwiększenie podstawy opodatkowania.

W dotychczasowych przepisach podatnicy mogli opierać się wyłączne na orzecznictwie i linii interpretacyjnej, co nie dawało wystarczającej pewności prawnej. Dzięki nowym rozwiązaniom podatnicy zyskają pewność co do sposobu rozliczenia, ponieważ rozliczenie będzie odbywało się w bieżącym czasie wystawienia faktury korygującej. W przypadku VAT in minus zniknie formalny warunek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez osobę kupującą towar lub korzystającą z usług.

Warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania VAT w okresie wystawienia faktury korygującej jest posiadanie w dokumentacji dowodu, że podatnik uzgodnił z nabywcą lub usługobiorcą warunki transakcji. Osoba kupująca towar lub usługobiorca będzie miała powinność dokonania korekty podatku naliczonego.

Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Po wprowadzeniu zmian podatnik zyska możliwość wyboru do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak w przypadku przeliczenia zysku w podatku dochodowym. Po dokonaniu wyboru podatnik ma obowiązek stosować dany sposób przeliczania przez co najmniej przez 12 miesięcy, zaczynając od miesiąca, w którym go wybrał. Korzyścią płynącą z tego jest zminimalizowanie czasu przeznaczonego na określanie kursu walut dla pojedynczej transakcji.

SLIM VAT – ułatwienia dla eksporterów

Zmiany zachodzące w obszarze eksportu to wydłużenie terminu wywozu towarów dla stawki 0% z 2 do 6 miesięcy. To rozwiązanie zakłada, że otrzymanie zaliczki przed dostarczeniem towarów, stanowi o zastosowaniu stawki 0% co spowoduje, że eksport towarów dokona się w terminie 6 miesięcy (zamiast 2), licząc od końca miesiąca, w którym zaliczka została otrzymana.

Inne korzyści finansowe – SLIM VAT

Innymi zmianami idącymi w parze z wprowadzeniem SLIM VAT-u są:

  • przedłużone terminy odliczania VAT do czterech miesięcy,
  • odliczania VAT z faktur dotyczących usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
  • zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 złotych do 20 złotych.