2 października 2020, Komentarze wyłączone

Uproszczone formy księgowości – którą wybrać?

Księgowość uproszczona (inaczej zwana małą księgowością) to łatwiejszy sposób rozliczania z urzędem skarbowym. Korzystać mogą z niej osoby fizyczne, spółki jawne oraz cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie i socjalne, w których przypadku roczne przychody nie przekroczyły wartości 2 000 000 euro. Oznacza to, że mogą prowadzić księgi przychodów i rozchodów, a po przekroczeniu tego limitu konieczne jest prowadzenie księgowości pełniej.

Na czym polega uproszczona księgowość?

Podstawą rozliczenia w przypadku tej formy księgowości jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (przy opodatkowaniu według skali ogólnej lub podatkiem liniowym) bądź ewidencja przychodów opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W niektórych przypadkach, zależnie od rodzaju prowadzonego przedsiębiorstwa, konieczne będzie prowadzenie ewidencji takich jak:

  • ewidencja środków trwałych – w którą wliczają się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których kwota przekracza 10 tysięcy złotych netto/brutto oraz okres użytkowania, który musi wynosić więcej niż rok;
  • ewidencja wyposażenia – powinno być w niej ujęte wyposażenie do celów działalności gospodarczej, którego kwota nie przekracza 1500 zł netto/brutto, a jego okres użytkowania wynosi mniej niż rok;
  • ewidencja przebiegu pojazdu (dla celów PIT lub VAT) – rejestruje wydatki poniesione na eksploatacje pojazdu przeznaczonego do celów działalności gospodarczej;
  • rejestry VAT – rejestruje sprzedaż i zakup VAT czynnych podatników VAT (zarejestrowanych w Urzędzie Skarbowym)

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

PKPiR jest narzędziem służącym do bieżącej ewidencji księgowej, która służy do rejestrowania wszelkich przychodów i wydatków firmy. Należy założyć ją z pierwszym dniem prowadzenia działalności gospodarczej lub 1 stycznia danego roku podatkowego. Jej podstawę stanowią dokumenty księgowe jak rachunki, faktury, dowody wewnętrzne. PKPiR może być prowadzona w sposób tradycyjny lub elektroniczny (ważne, aby księgę zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zniekształceniem na okres 5 lat).

Ewidencja przychodów przeznaczona jest dla wybranych rodzajów działalności, w której przedsiębiorca opłaca podatek zryczałtowany od przychodów w wysokości 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% lub 20%, których nie może pomniejszyć o koszty jego uzyskania. Warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest uzyskanie w poprzednim roku przychodów w wysokości nie większej niż 250 tysięcy euro.

>> Jeśli nadal masz wątpliwości, którą formę księgowości wybrać – skontaktuj się z nami, pomożemy wybrać najlepsze rozwiązanie.