28 lipca 2021, Komentarze wyłączone

Wspólne rozliczanie się z małżonkiem – czy to się opłaca?

Najłatwiejszym i najskuteczniejszym sposobem rozliczenia podatkowego jest rozliczenie ze współmałżonkiem. Ta metoda dzieli całkowity dochód współmałżonka na dwie części i najpierw oblicza podatek. W efekcie obaj podatnicy będą podlegać temu samemu podatkowi i nie osiągną wyższego progu podatkowego. Korzystniej może być także rozliczana kwota obniżki podatku. Istnieje też możliwość samodzielnego rozliczania.

Jak rozliczać się z żoną lub mężem?

Aby rozliczyć się wspólnie z małżonkiem należy wykonać następujące kroki:

 • obliczyć straty, koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie społeczne i ulgi odliczane od dochodu;
 • zsumować czystą podstawę opodatkowania;
 • podzielić sumę przez 2;
 • od tej kwoty pobierane są podatki i stosowane są odliczenia zgodnie z ustaloną podstawą opodatkowania;
 • podwoić obliczoną kwotę podatku;
 • od naliczonej kwoty podatku doliczona zostanie kwota podlegająca odliczeniu na każdego małżonka.

Warunki uprawniające do wspólnego rozliczenia małżeństwa

 • Związek małżeński trwa nieprzerwanie przez rok.
 • Przez rok utrzymywana jest majątkowa współwłasność małżeńska
 • Żaden z małżonków nie był w danym roku podatkowym opodatkowany: 19% „podatkiem liniowym”, zryczałtowanym podatkiem dochodowym za wyjątkiem dochodów z najmu, zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych, podatkiem tonażowym, według ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.
 • Małżonkowie są rezydentami polskimi.
 • Wniosek o wspólne opodatkowanie dochodu małżonków widnieją na zeznaniach podatkowych składanych nie później niż w przewidywanym terminie złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, tj. najpóźniej do końca roku podatkowego 30 kwietnia następnego roku.

W sytuacji kiedy współmałżonek zmarł, istnieje także możliwość wspólnego opodatkowania, gdy:

 • podatnik wejdzie w związek małżeński przed początkiem roku podatkowego, a współmałżonek umrze w roku podatkowym;
 • gdy małżonek podatnika zmarł po roku podatkowym i stało się to przed złożeniem zeznania podatkowego.

Kiedy wspólne rozliczenie jest korzystne?

 • Jeśli współmałżonek nie ma dochodów – w tym przypadku nie będzie można być zakwalifikowanym do ulgi podatkowej. W przypadku wspólnego rozliczenia pomniejszona kwota jest potrącana z połowy zarobków małżonka.
 • Jeśli Jeden z małżonków ma niewielkie dochody, a roczny dochód drugiego małżonka przekracza początkowy próg podatkowy (np. 85 528 zł). Zaletą w tym przypadku jest to, że dochód obojga małżonków jest opodatkowany stawką 17%.

Kiedy wspólne rozliczenie nie jest korzystne?

 • Gdy współmałżonkowie zostaną opodatkowani taką samą stawką a ich dochód przekracza 13 000 zł. Wtedy kwota zmniejszająca podatek jest dla nich taka sama, więc wspólne rozliczenie nie przynosi im korzyści.
 • Jeśli łączny dochód małżonków wynosi od 26 000 zł (2 x 13 000 zł) do 85 528 zł, a dochód współmałżonka wynosi 8 000 zł lub więcej. Rozliczając się wspólnie, kwota zmniejszająca podatek wynosiłaby 525,12 zł a jeśli osobno to dla małżonka zarabiającego mniej ta kwota byłaby w przedziale 1360–525,12 zł.
 • Jeżeli dochód jednego z małżonków przekroczy 1 mln zł, małżonek który zarabia więcej i tak będzie podlegał podatkowi od dochodu w wysokości 4% podstawy opodatkowania, nawet jeśli drugi małżonek ma niewielkie dochody lub nie ma ich wcale.