30 marca 2021, Komentarze wyłączone

Co to są interpretacje podatkowe i jak je uzyskać?

Interpretacje podatkowe to oficjalna interpretacja problemu na tle prawa podatkowego, przedstawiana przez organ skarbowy, która ma być wsparciem dla podatników w prawidłowym stosowaniu prawa podatkowego. Interpretacje podatkowe można podzielić na 2 rodzaje: ogólne i indywidualne.

Ogólne to takie, które są wydawane przez Ministra Finansów, a interpretacje indywidualne są wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Indywidualne są także związane z możliwością żądania podatnika od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pisemnej informacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych kwestiach.

Ogólna interpretacja podatkowa

Interpretacja ogólna ma charakter abstrakcyjny – nie dotyczy ona konkretnego, rzeczywistego stanu faktycznego czy prawnego, lecz odnosi się do określonych sytuacji faktycznych, czy prawnych i niektórych kategorii odbiorców. Jest to pozycja w zakresie norm dotyczących prawa podatkowego, która ma na celu zapewnienie jednakowego stosowania. Jest ona wydawana przez urząd lub na wniosek, wyłącznie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać:

  • opisane zagadnienie oraz określenie przepisów prawa podatkowego wymagających interpretacji;
  • wytyczone niejednolite posługiwanie się prawem podatkowym w określonych postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych orzekanych w jednakowych sytuacjach faktycznych lub wydarzeniach, które będą miały miejsce w przyszłości oraz w takich samych stanach prawnych.

Sprawdź nasz wpis o nowych podatkach w 2021 roku.

Indywidualna interpretacja podatkowa

Jest to interpretacja przeznaczona dla podatników, którzy nie mają pewności co do poprawności stosowanych przez nich przepisów prawa podatkowego. Interpretacje indywidualne są wydawane przez Krajową Informację Skarbową. Wniosek należy złożyć bezpośrednio do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Kto może złożyć wniosek o interpretację indywidualną?

  • osoba prawna,
  • osoba fizyczna,
  • inne przedsiębiorstwo korzystające z prawa podatkowego,
  • grupa podatników.

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej powinien zawierać takie elementy jak:

  • szczegółowy opis sytuacji, stanowiska wraz z zawartą prośbą;
  • oświadczenie, które mówi o tym, że zawarty problem nie jest objęty kontrolą lub postępowaniem podatkowym oraz celno-skarbowym, a także informację o tym, że sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istotny w postanowieniu organu podatkowego;
  • w przypadku wniosku wspólnego wskazanie, kto będzie stroną postępowania;
  • dowód uiszczenia opłaty w wysokości 40 złotych (w przypadku jednego problemu). Każdy problem liczony jest osobno, przykładowo jeśli opisane zostają dwa, opłata wynosi 2 razy po 40 złotych.

W trakcie pandemii COVID-19 oczekiwanie na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej zostało wydłużone do 6 miesięcy.