8 października 2020, Komentarze wyłączone

Doradca podatkowy czy księgowy – kogo wybrać?

Choć oba zawody wydają się być do siebie podobne, są to profesje, które różni parę kwestii. Aby podjąć decyzję i zapewnić przedsiębiorstwu niezawodność w procesach podatkowych należy bardziej przyjrzeć się zawodowi księgowego i doradcy podatkowego.

Kim jest księgowy, a kim doradca podatkowy?

Obszarem działań księgowego jest cały system rejestracyjny rachunkowości. Główne zadania księgowego pracującego w przedsiębiorstwie obejmują prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych i innych ewidencji, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów, tworzenie zestawień obrotów i sald, katalogowanie dokumentów a także sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów zeznań i deklaracji podatkowych.

Standardowymi działaniami głównych księgowych pracujących w większych firmach są m.in.:

  • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych,
  • weryfikacja dowodów księgowych pod względem ich legalności i zgodności ze strategią przedsiębiorstwa,
  • analiza stanu finansowego firmy oraz sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych czy deklaracji ZUS.

W kwestii księgowych niezatrudnionych w żadnej firmie, a prowadzących własną działalność jak np. biuro rachunkowe, obszar ich obowiązków może obejmować także wsparcie podatników w wykonywaniu tych obowiązków.

Jeśli chodzi o doradcę podatkowego to ma on takie same uprawnienia jak licencjonowany księgowy, więc jest on upoważniony do wykonywania zadań zwykle przypisanych firmom księgowym. Doradca podatkowy zajmuje się doradztwem w zakresie prawa podatkowego. Dlatego doradca będzie miał większą wiedzę w zakresie prawnym od księgowego.

Podstawowe obowiązki doradcy podatkowego:

  • bieżące doradztwo w zakresie prawa podatkowego,
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie pomocy w zakresie tej tematyki,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz przed Sądami Administracyjnymi,
  • prowadzenie ksiąg podatkowych, a także innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie,
  • doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej (w tym z funduszy europejskich) dla przedsiębiorców oraz inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.

Różnice między doradcą podatkowym a księgowym

Zasadniczą różnicą między tymi dwoma profesjami jest ich zakres specjalizacji. Oba zawody uprawnione są do przyjmowania dokumentów księgowych, weryfikowania ich poprawności, sporządzania deklaracji. Jednakże jedynie doradca podatkowy uprawniony jest do wyjaśniania wątpliwości prawa podatkowego podatnikom.

W przeciwieństwie do księgowych, doradcy podatkowi mogą reprezentować swoich klientów w trakcie kontroli i postępowań podatkowych, egzekucyjnych czy celnych przed odpowiednimi organami. Są także uprawnieni do występowania w sądach administracyjnych.

Kolejną różnicą jest rozbieżność w wymaganiach stawianych kandydatom na księgowych i doradców podatkowych. W przypadku doradców wymagane jest wykształcenie wyższe, podczas gdy w przypadku księgowych jedynie średnie. Są oni również zobowiązani do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji Zdanie egzaminu państwowego skutkuje wpisem do listy doradców podatkowych. Od razu po uzyskaniu zawodu, każdy doradca jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Oprócz tego każdego doradcę obowiązuje tajemnica zawodowa, z której może zwolnić go tylko sąd.

Najlepiej zaangażować obu specjalistów. Największą efektywność przyniesie połączenie księgowego, który ma praktyczne doświadczenie w prowadzeniu ksiąg i innych ewidencji czy rejestrów z wiedzą i doświadczeniem doradcy podatkowego, który zajmie się przygotowaniem bardziej specjalistycznych opracowań, dokumentów, strategii czy opinii. W razie konieczności doradca prawny będzie także w stanie reprezentować swojego klienta w sporach z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi przygotowując komplet dokumentów i skarg.